Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

Ovaj razred uključuje djelatnosti zapošljavanja radnika na određeno vrijeme radi privremene zamjene ili potrebe za dodatnom radnom snagom klijenta, npr. sezonski poslovi, posebni projekti itd., Zaposleni pojedinci su zaposlenici agencije za privremeno zapošljavanje, koja ne osigurava izravan nadzor zaposlenika na radnome mjestu klijenta.