Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Djelatnosti bolnica

Djelatnosti bolnica

Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti bolnica

Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti kratkotrajnog ili dugotrajnog zbrinjavanja pacijenata, tj. medicinske i dijagnostičke djelatnosti, te djelatnosti liječenja koje provode opće bolnice (npr. javne i regionalne bolnice, bolnice neprofitnih organizacija, sveučilišne bolnice, vojne i zatvorske bolnice) i specijalizirane bolnice (npr. psihijatrijske bolnice, bolnice za infektivne bolesti, bolnice za porodništvo, specijalizirani sanatoriji) Djelatnosti su uglavnom namijenjene bolničkim pacijentima i provode se pod izravnim nadzorom doktora medicine, te uključuju:
  • usluge medicinskog i paramedicinskog osoblja
  • usluge laboratorija i tehničke usluge, uključujući radiološke i anesteziološke usluge
  • usluge hitne službe
  • obavljanje operativnih zahvata
  • usluge bolničkih ljekarni, usluge prehrane za bolničke pacijente te ostale bolničke usluge
  • usluge centara za planiranje obitelji koji pružaju medicinske usluge kao što su sterilizacija ili prekid trudnoće, sa smještajem

Ovaj razred isključuje:

 • laboratorijsko ispitivanje i kontrolu svih vrsta materijala i proizvoda, osim medicinskih, vidi 71.20
 • veterinarske djelatnosti, vidi 75.00
 • zdravstvenu zaštitu vojnog osoblja na terenu, vidi 84.22
 • djelatnosti opće i specijalističke stomatološke prakse, npr. liječenje bolesti zuba, endodoncija i pedodoncija; oralna patologija, ortodontske djelatnosti, vidi 86.23
 • privatne savjetodavne usluge za bolničke pacijente, vidi 86.2
 • djelatnosti medicinskih laboratorija, vidi 86.90
 • djelatnosti prijevoza bolesnika vozilima hitne medicinske pomoći, vidi 86.90