Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Djelatnosti bolnica

Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

Djelatnosti opće medicinske prakse

Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

Djelatnosti stomatološke prakse

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti opće medicinske prakse

Ovaj razred uključuje:

  • medicinsko savjetovanje i liječenje u području opće medicine koje obavljaju liječnici opće prakse

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti bolnica, vidi 86.10
  • djelatnosti paramedicinskog osoblja kao što su primalje, medicinske sestre i fizioterapeuti, vidi 86.90