Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Smještaj

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Ovaj razred uključuje djelatnosti dostavljanja pripremljenih obroka potrošačima, bilo da im je pripremljeni obrok serviran dok su na mjestu ili svatko sebi servira izložene pripremljene obroke, bilo da potrošači konzumiraju pripremljene obroke na licu mjesta, odnose ih sa sobom ili su im dostavljeni. Ovo uključuje pripremu i serviranje obroka za izravnu potrošnju s motoriziranog vozila ili kolica za serviranje obroka. Ovaj razred uključuje djelatnosti:

  • restorana
  • kafeterija
  • restorana brze hrane
  • mjesta za pripremu obroka za van
  • kamiona za prodaju sladoleda
  • pokretnih kolica s hranom
  • pripreme hrane na štandovima na tržnicama

Ovaj razred također uključuje:

  • djelatnosti restorana i barova vezanih za transport, kada se obavljaju pomoću izdvojenih jedinica

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na malo hranom putem samoposlužnih aparata, vidi 47.99
  • djelatnosti pripreme hrane na bazi koncesija, vidi 56.29