Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja cesta i željezničkih pruga

Gradnja cesta i autocesta

Gradnja mostova i tunela

Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije

Gradnja ostalih građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Gradnja cesta i autocesta

Ovaj razred uključuje:

 • gradnju autocesta, ulica, cesta i ostalih prometnica i pješačkih putova
 • radove na gradnji površinskog sloja ulica, cesta, autocesta, mostova i tunela:
  • asfaltiranje pločnika na cestama
  • bojanje i ostalo označavanje cesta
  • postavljanje odbojnika, prometnih znakova i slično
 • gradnju uzletišta u zračnim lukama

Ovaj razred isključuje:

 • postavljanje ulične rasvjete i električne signalizacije, vidi 43.21
 • arhitektonske i inženjerske usluge (urbanističko planiranje, projektiranje građevina i dr.), vidi 71.1
 • usluge vođenja i nadzora izvedbe građevinskih projekata, vidi 71.1