Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja cesta i željezničkih pruga

Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Gradnja ostalih građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Ovaj razred uključuje gradnju vodova za distribuciju električne struje i telekomunikacije te odgovarajućih zgrada i drugih građevina koje su sastavni dio ovih sustava. Ovaj razred uključuje:

  • gradnju :
    • međugradskih i gradskih komunikacijskih i elektroenergetskih vodova
    • elektrana

Ovaj razred isključuje:

  • usluge vođenja i nadzora izvedbe građevinskih projekata koje se odnose na radove u niskogradnji, vidi 71.12