Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Obrada i zbrinjavanje otpada

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada

Oporaba materijala

Skupljanje otpada

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Ovaj razred uključuje odlaganje i obradu otpada prije odlaganja čvrstog i drugoga neopasnog otpada:

  • rad odlagališta neopasnog otpada
  • odlaganje neopasnog otpada spaljivanjem, izgaranjem ili nekom drugom metodom, kojoj je rezultat proizvodnja električne energije ili pare, zamjensko gorivo, bioplin, pepeo ili neki drugi oblik nusproizvoda za daljnju uporabu itd.
  • obradu organskog otpada

Ovaj razred isključuje:

  • spaljivanje i izgaranje opasnog otpada, vidi 38.22
  • rad reciklažnih dvorišta u koja se dovoze materijali za obnavljanje kao što su papir, plastika, upotrijebljene konzerve od pića i metali te se razvrstavaju prema prepoznatljivim kategorijama, vidi 38.32
  • dekontaminiranje, čišćenje zemlje i vodene površine; smanjenje toksičnih materijala, vidi 39.00