Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Djelatnosti pozivnih centara

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda

Djelatnosti pakiranja

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • doslovno izvještavanje i stenografsko bilježenje pravnih postupaka uživo te naknadni prijepis snimljenih materijala kao što su:
  • stenografsko bilježenje sudskih rasprava
  • usluge javnog stenografiranja
 • izravno (tj. simultano) titlovanje televizijskih prijenosa uživo, sastanaka, konferencija
 • usluge pripreme linijskih kodova
 • usluge utiskivanja linijskih kodova
 • organiziranje prikupljanja novčanih sredstva uz naplatu ili na osnovi ugovora
 • usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate
 • usluge skupljanja kovanica iz parkingmetara
 • djelatnosti neovisnih dražbovatelja
 • upravljanje programima lojalnosti
 • ostale pomoćne djelatnosti koje se u pravilu pružaju poduzećima, a koje nisu drugdje razvrstane

Ovaj razred isključuje:

 • usluge prijepisa dokumenta, vidi 82.19
 • usluge dodavanja teksta (podnaslova) ili titlovanja filmova ili videokaseta, vidi 59.12