Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Djelatnosti holding-društava

Novčarsko posredovanje

Ostalo novčarsko posredovanje

Središnje bankarstvo

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostalo novčarsko posredovanje

Ovaj razred uključuje prikupljanje depozita i/ili bliskih supstituta depozita te odobravanje kreditnih ili zajmovnih sredstava. Odobravanje kredita može biti u različitim oblicima kao što su zajmovi, hipotekarni krediti, kreditne kartice itd. Općenito, te djelatnosti provode novčarske institucije koje nisu središnje banke, kao što su:

  • banke
  • štedionice
  • kreditna društva

Ovaj razred također uključuje:

  • djelatnosti poštanskih žiro-banaka i poštanskih štedionica
  • odobravanje stambenih kredita od specijaliziranih depozitarnih institucija
  • djelatnosti naručivanja novca

Ovaj razred isključuje:

  • odobravanje stambenih kredita od specijaliziranih nedepozitarnih institucija, vidi 64.92
  • djelatnosti obrade i izvršenja transakcija kreditnih kartica, vidi 66.19