Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

Ovaj razred uključuje ostalo ustupanje ljudskih resursa. Jedinice koje su ovdje razvrstane predstavljaju poslodavca za zaposlenike po pitanjima u vezi s plaćom, porezima, doprinosima i ostalim kadrovskim pitanjima međutim nisu odgovorne za stručno vođenje ili nadzor zaposlenika. Ustupanje ljudskih resursa obično je dugoročno ili stalno (na neodređeno vrijeme), a jedinice koje su ovdje razvrstane obavljaju veliki broj zadaća koje se tiču upravljanja ljudskim potencijalima, a povezane su s ovim ustupanjem

Ovaj razred isključuje:

  • ustupanje ljudskih resursa zajedno s nadzorom ili vođenjem poslovanja, vidi razred koji se odnosi na ekonomsku djelatnost tog poduzeća
  • ustupanje ljudskih resursa radi privremene zamjene ili potrebe za dodatnom radnom snagom klijenta, vidi 78.20