Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

Proizvodnja cementa, vapna i gipsa

Proizvodnja cementa

Proizvodnja vapna i gipsa

Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja cementa

Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju klinkera i hidrauličkog cementa, uključujući portland-cement, aluminijski cement, cement od šljake i superfosfatni cement

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju vatrostalne žbuke, betona itd., vidi 23.20
  • proizvodnju gotove i suhe betonske smjese i žbuke, vidi 23.63, 23.64
  • proizvodnju proizvoda od cementa, vidi 23.69
  • proizvodnju cementa koji se koristi u zubarstvu, vidi 32.50