Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Uklanjanje otpadnih voda

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uklanjanje otpadnih voda

Ovaj razred uključuje:

  • rad sustava kanalizacijskih voda ili uređaja za obradu otpadnih voda
  • skupljanje i transport kako otpadnih voda iz kućanstava i industrije, tako i kišnice kanalizacijskom mrežom, kolektorima, tankovima ili drugim prijevoznim sredstvima (komunalnim vozilima itd.) te njihovu obradu i odvoz
  • pražnjenje i čišćenje septičkih jama i tankova, odvoda i jama od blata; servisiranje kemijskih zahoda
  • obradu otpadnih voda fizičkim, kemijskim, odnosno biološkim postupcima kao što su razrjeđivanje, procjeđivanje, taloženje itd.
  • održavanje i čišćenje kanalizacije i odvodnih jaraka za otjecanje kišnice, uključujući deblokiranje odvoda

Ovaj razred isključuje:

  • dekontaminaciju površinskih i podzemnih voda na mjestu onečišćenja, vidi 39.00
  • čišćenje i odčepljivanje kanalizacijskih cijevi u zgradama, vidi 43.22