Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Djelatnosti čišćenja

Upravljanje zgradama

Upravljanje zgradama

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Upravljanje zgradama

Ovaj razred uključuje pružanje kombinacije pomoćnih usluga unutar zgrade korisnika usluge. Te usluge uključuju unutrašnje čišćenje, održavanje, odlaganje otpada, nadzor i zaštitu, raspodjelu pošte, prijam, pranje rublja i slične usluge unutar zgrade. Ove pomoćne djelatnosti obavlja pomoćno osoblje, koje nije uključeno ili odgovorno za obavljanje glavne djelatnosti korisnika usluga.

Ovaj razred isključuje:

  • pružanje samo jedne pomoćne usluge (npr. samo usluge unutrašnjeg čišćenja) ili funkcije (npr. grijanje), vidi odgovarajući razred prema vrsti pružene usluge
  • pružanje usluga rukovodećeg i radnog osoblja radi potpunog poslovanja poduzeća u vlasništvu korisnika usluge, kao na primjer hotela, restorana, rudnika ili bolnice, vidi razred djelatnosti koju obavlja poduzeće
  • upravljanje i rad računalnih sustava korisnika i/ili opreme za obradu podataka, vidi 62.03
  • djelatnosti popravnih ustanova, uz naplatu ili na osnovi ugovora, vidi 84.23