Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Djelatnosti holding-društava

Novčarsko posredovanje

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti

Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti

Ovaj razred uključuje pravne osobe koje su organizirane radi udruživanja vrijednosnih papira ili ostalih financijskih sredstava, bez upravljanja, u ime dioničara ili korisnika. Portfelji su prilagođeni kupcu kako bi postigli određena investicijska obilježja kao što su diverzifikacija, rizik, stopa prinosa te promjenjivost cijena. Ti subjekti ostvaruju dobit na kamatama, dividendama i ostalim dohocima od imovine, ali imaju malo zaposlenika ili nemaju zaposlenike, te nemaju prihod od prodaje usluga. Ovaj razred uključuje:

  • otvorene investicijske fondove
  • zatvorene investicijske fondove
  • uzajamne investicijske fondove (trustove) ili zastupničke račune, koji posluju u ime korisnika prema uvjetima trustovskog ugovora ili sporazuma o zastupanju
  • investicijske fondove (fondove povjerenja) na udjele (“unit investment trust funds”)

Ovaj razred isključuje:

  • uzajamne fondove (trustove) i ostale fondove koji ostvaruju prihod od prodaje roba ili usluga, vidi razred NKD-a 2007. prema njihovoj glavnoj djelatnosti
  • djelatnosti holding-društava, vidi 64.20
  • mirovinske fondove, vidi 65.30
  • upravljanje fondovima, vidi 66.30