Category2

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

Ovaj razred uključuje:

  • rudarstvo i vađenje različitih minerala i materijala:
    • abrazivnih materijala, azbesta, silicijskih fosila, prirodnoga grafita, talka, feldspata itd.
    • prirodnog asfalta, asfaltnog kamena i prirodnog čvrstog bitumena
    • dragoga kamenja, kremena, liskuna itd.
Category1
Category3