Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ribarstvo

Akvakultura

Morska akvakultura

Slatkovodna akvakultura

Ribolov

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Slatkovodna akvakultura

Ovaj razred uključuje:

  • uzgoj slatkovodnih riba, uključujući uzgoj slatkovodnih ukrasnih ribica
  • uzgoj slatkovodnih rakova, školjaka, mekušaca i ostalih vodenih životinja
  • usluge u vezi s upravljanjem slatkovodnim mrjestilištima
  • uzgoj žaba

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti akvakulture u bazenima ili rezervoarima sa slanom vodom, vidi 03.21
  • rad rezervata za sportski ribolov, vidi 93.19