Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Vađenje metalnih ruda

Rudarstvo i vađenje, d. n.

Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

Vađenje soli

Vađenje treseta

Vađenje kamena, pijeska i gline

Vađenje ruda obojenih metala

Vađenje željeznih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje ugljena i lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Vađenje soli

Ovaj razred uključuje:

  • vađenje soli podzemnim kopom, uključujući otapanje i crpljenje
  • proizvodnju soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda
  • drobljenje, čišćenje i rafiniranje soli od strane proizvođača

Ovaj razred isključuje:

  • preradu soli u sol koja se upotrebljava u prehrani, npr. jodiranu sol, vidi 10.84
  • proizvodnju pitke vode isparavanjem slane vode, vidi 36.00